تاخیر انداز شعلههیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.